Publications:

 1. Zhitong Zhao, Jingyang Jiang, Mingyuan Zheng, Feng Wang*.
  Advancing development of biochemicals through the comprehensive evaluation of bio-ethylene glycol.
  Chemical Engineering Journal, 2021, 411, 128516. link
 2. Zhitong Zhao, Jingyang Jiang*, Feng Wang*.
  An economic analysis of twenty light olefin production pathways.
  Journal of Energy Chemistry, 2021, 56, 193–202. link
 3. Zhipeng Huang‡, Zhitong Zhao‡, Chaofeng Zhang, Jianmin Lu, Huifang Liu, Nengchao Luo, Jian Zhang, Feng Wang*.
  Enhanced photocatalytic alkane production from fatty acid decarboxylation via inhibition of radical oligomerization.
  Nature Catalysis, 2020, 3, 170-178. link
 4. Zhitong Zhao, Katie Chong, Jingyang Jiang, Karen Wilson, Xiaochen Zhang, Feng Wang*.
  Low-carbon roadmap of chemical production: A case study of ethylene in China.
  Renewable Sustainable Energy Review, 2018, 97, 580–591. link
 5. Yancheng Hu‡, Zhitong Zhao‡, Yanting Liu, Guangyi Li, Aiqin Wang, Yu Cong, Tao Zhang, Feng Wang*, Ning Li*.
  Synthesis of 1,4-cyclohexanedimethanol, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid and 1,2-cyclohexanedicarboxylates from formaldehyde, crotonaldehyde and acrylate.
  Angewandte Chemie International Edition, 2018, 57(23), 6901–6905. link
 6. Zhitong Zhao, Yong Liu, Feng Wang, Xuekuan Li, Shuping Deng, Jie Xu*, Wei Wei, Feng Wang*.
  Life cycle assessment of primary energy demand and greenhouse gas (GHG) emissions of four propylene production pathways in China.
  Journal of Cleaner Production, 2017, 163, 285–292. link